wastewater treatment
wastewater treatment
wastewater treatment
wastewater treatment
wastewater treatment

تصفیه فاضلاب:

تاریخچه تصفیه ی فاضلاب و پاکسازی آب های آلوده به حدود یکصدسال پیش برمی گردد. زمانی که رابطه ی میان وجود موجودات میکروسکوپی در آب و ایجاد بیماری های مختلف آشکار گردید.

از همان زمان انسان به فکر پاکسازی آب های آلوده افتاد. تا آن زمان فاضلاب های تصفیه نشده در رودخانه ها و دریاها رها میشدند.

این پساب ها در مقدار کم، می توانست در طبیعت به خودی خود مورد تصفیه قرار گیرد. اما با افزایش جمعیت و تولید روزانه میلیون ها لیتر فاضلاب و رهاسازی آنها بدون تصفیه در محیط زیست، سبب آلوده شدن منابع آبی و همچنین محیط زیست گردید.

به تدریج برای جلوگیری از آلوده شدن منابع طبیعی آب و به ویژه رودخانه، ورود فاضلاب به این منابع ممنوع اعلام گردید.

این جلوگیری ها نیاز به تصفیه فاضلاب را ایجاب نمود و همزمان با آن روش های بسیاری برای تصفیه بررسی، پیشنهاد و بکار گرفته شد.

تصفیه ی فاضلاب به مجموعه روشها و فرآیندهایی گفته می شود که موجب کاهش آلودگی فاضلاب می گردد.

در فرآیندتصفیه، آلاینده ها از پساب موجود جدا می گردد و آب خروجی با کاهش آلودگی، مورد استفاده ی مجدد قرار میگیرد یا مجدد به محیط زیست برگشت داده میشود.

لجن باقی مانده از تصفیه حاوی آلاینده های مختلفی می باشد که آلودگی زیادی به همراه دارند. مهمترین این آلاینده ها جامدات معلق، آلاینده های مصرف کننده ی اکسیژن (عمدتاٌ مواد آلی و نیتروژه آمونیاکی)، مواد مغذی (نیتروژن و فسفر) و آلاینده های سمی میباشند.

این لجن مایع یا نیمه مایع از روش های مختلف تصفیه لجن پساب، تصفیه و دفع میگردد.

علل لزوم تصفیه فاضلاب:

فاضلاب میبایست قبل از اینکه در مرحله نهایی به آبهای پذیرنده دفع گردد، تصفیه شود تا اینکه :

  1. مهار بیماری های واگیر ناشی از آلودگی های فاضلاب و تأمین بهداشت عمومی
  2. حفظ منابع آب، از طریق عدم آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی و در صورت امکان استفاده مجدد از بخش عظیمی از آب مصرف شده برای مصارف خاص نظیر فعالیت های کشاورزی و پرورش آبزیان
  3. حفظ محیط زیست

فاضلاب را به روش های متعددی تصفیه می کنند. در بین این روشها، تصفیه زیست شناختی ( تصفیه بیولوژیکی ) رایج تر است.

اهداف تصفیه فاضلاب

۱- تثبیت مواد آلی تولید شده

۲- تولید پساب قابل تخلیه در محیط

۳- پاک نگهداشتن محیط زیست

۴- جلوگیری از آلودگی آب های سطحی و آب های زیرزمینی

۵- استفاده ی مجدد از آب جهت به تعویق انداختن خشکسالی

۶- بازیابی فاضلاب (تولید کود طبیعی و تولید انرژی)

فاضلاب ها از طرق متفاوتی ایجاد می گردند، بنابراین آنها را میتوان به گروه های مختلفی تقسیم کرد که هریک  روش های تصفیه فاضلاب متفاوتی را شامل میشود.

    بیشتر بخوانید: روش های تصفیه فاضلاب 

فهرست