1. خانه
  2. >>
  3. محصولات

سختیگیر

نرم کردن آب هایی با سختی کل و سختی کربنات کلسیم
water softener

منهول  

جهت دسترسی به سیستم تصفیه فاضلاب، تغییر جهت، شیب یا سایز فاضلاب رو
manhole

سپتیک تانک

ساده ترین نوع تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش بیهوازی
قیمت سپتیک تانک

سند فیلتر

فیلتر بیولوژیکی جهت تامین سطح مورد نیاز میکروارگانیسم های تصفیه فاضلاب
Biological wastewater filter

سیستم گند زدایی

کلز زنی – ازن زنی- اشعه UV جهت نابودی کامل آلودگی میکروبی آب و پساب فاضلاب
کلریناتور

ایستگاه پمپاژ

انتقال آب یا فاضلاب به تراز ارتفاعی بالاتر و یا فواصل افقی
lift station
لطفا به این مطلب رای بدهید
فهرست